EduCare

Klientské číslo   Heslo  

Projekt ESF

Název projektu:

Efektivní komunikační a výchovné techniky

ve škole třetího tisíciletí

Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0001

Projekt se zaměřuje na zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pedagogy a na moderní výchovné a výukové metody prostřednictvím porozumění potřebám, problémům a specifikům dětí. Důvodem je přibývající počet dětí s dysfunkcí, v práci pedagogů s žáky se objevuje chybné nasměrování agresivních projevů, jsou potíže se zvládáním a regulací šikany.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je podpora zlepšení výchovy a práce s dětmi (žáky a studenty) ze strany pedagogů prostřednictvím uplatnění moderních metod a forem výuky, a to na základě porozumění potřebám, problémům a specifik dětí.

Mezi dílčí cíle patří:

 • vytvoření akreditovaných kurzů v oblasti efektivních komunikačních a výchovných technik
 • vytvoření metodické příručky sloužící pedagogům jako základní nástroj při výchově a vzdělávání dětí
 • proškolení pedagogů s praktickými cvičeními a kasuistikami v práci s dětmi se specifickými problémy ve zdravotním stavu a rodině
 • vytvoření a provoz on-line poradny pro pedagogy v Karlovarském kraji pro možnost konzultace v oblasti práce s dětmi se specifickými problémy ve zdravotním stavu a rodině

Cílovou skupinou projektu jsou všichni pedagogové a ředitelé škol v Karlovarském kraji.

Kurzy
Projekt podporuje aktivity vedoucí k podpoře rozmanitých forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků škol a školských zařízení.
Smyslem projektu je osvojení si nových technik, které pedagogům pomohou efektivně zvládat výchovu a vzdělávání dětí, se kterými každodenně pracují. Projektů se účastní pedagogové z partnerských škol, kteří budou proškolováni v následujících tématech:

 • autismus
 • dětská agresivita
 • dítě se speciálními potřebami
 • jedinci s postižením (mentální retardace),  poruchami chování a ze sociálně slabého prostředí
 • leváci a jejich problematika
 • mediace jako alternativní řešení konfliktů
 • péče o dítě v předškolním období (příprava na přechod do základní školy)
 • problémy dětí ve společenských vztazích a v komunikaci
 • přístup k dětem s lehkou mozkovou dysfunkcí a se syndromem hyperaktivity s poruchou pozornosti
 • současná rodina a její problémy
 • specifické poruchy učení
 • specifické problémy dětí – lhaní, násilí, toulání se, deprese, neukázněnost
 • správné výchovné postupy u dětí různých věkových skupin, nejčastější chyby ve výchově
 • syndrom CAN
 • techniky zvládání neukázněných a hyperaktivních dětí a dospívajících
 • vedení a motivování pracovníků a spolupracovníků
 • využití odměn a trestů ve výchovném přístupu
 • vývojové poruchy učení
 • zvládání projevů úzkosti a strachu

Vzdělávání bude kromě základní teoretické části směrováno k praktickému výcviku dovedností, řešení kasuistik ve škole i s rodiči dětí a žáků. Mezi výstupy projektu patří kromě kurzů také praktická příručka.

Přehled kurzů, včetně místa a termínu konání, naleznete pod odkazem Kalendář akcí - projekt ESF.

Metodická příručka
Metodická příručka bude sloužit pedagogům jako základní nástroj při výchově a vzdělávání dětí.

Tvorba kurzů a metodické příručky vychází z předpokladu, že pedagogové budou sdílet své zkušenosti a názory na danou problematiku tak, aby kurzy a příručka co nejvíce reflektovaly jejich potřeby.

On-line poradna
Poradna je určena pouze pro cílovou skupinu projektu, tzn. pedagogy a ředitele škol v Karlovarském kraji. Pokud patříte do této skupiny, můžete prostřednictvím formuláře zasílat svoje dotazy k:

 • etopedické problematice (poruchy chování, mravní problémy, emocionální narušení, neurotické problémy, mládež maladaptivní, problémová, delikventní, sociálně narušená)
 • psychopedické problematice (osobnost mentálně postižených v souvislosti s jejich výchovou, vzděláváním, pracovním a společenským uplatněním, podmínky speciální výchovy mentálně postižených jako předpoklad ke stanovení obsahu, zásad, metod, prostředků a forem výchovy a vzdělávání, jedinci s Downovým syndromem, autisté; dětí od 3 do 15 let)

Formulář pro zasílání dotazů a již zodpovězené dotazy našimi odborníky naleznete pod odkazem On-line poradna. Již zaslané a zodpovězené dotazy naleznete pod odkazem On-line poradna - dotazy.

Realizační tým
Projekt je realizovaná týmem odborníků, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti v práci s dětmi s uvedenými dysfunkcemi, stejně jako se vzděláváním a s prací s cílovou skupinou pedagogů, s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků.

Občanské sdružení EduCare se dlouhodobě zabývá vzděláváním různých zájmových a profesních skupin. Každoročně sdružení pořádá nejen pro odbornou veřejnost velký počet seminářů a vzdělávacích kurzů k jednotlivým problematikám.

© 2021 EduCare | Realizace: netidea.cz